REGISTRACE ZDARMA
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Společnost Jiskření.cz, s.r.o., IČ: 041 29 636, se sídlem Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem internetové stránky a aplikace umístěné na www.jiskreni.cz - internetové seznamky (dále jen „Server“).
  2. Vztah Poskytovatele a Uživatele seznamky jiskreni.cz se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami užívání služeb jiskreni.cz (dále jen „Podmínky“) a Uživatel se zavazuje podmínky plně dodržovat.
  3. Uživatel. Uživatelem Služeb se může stát pouze osoba starší 15 let, která v souladu s těmito podmínkami provedla Registraci pro využívání Služby Poskytovatele provozované na www.jiskreni.cz.
  4. Služby. Službami se rozumí veškeré služby, které umožňují Uživatelům inzerovat, vkládat na Server textové, zvukové a obrazové informace, či tyto informace zasílat, zobrazovat, dále s nimi pracovat, a další produktové služby, aplikace Poskytovatele provozovaném na Serveru.
  5. Uživatelský účet. Uživatelský účet tj. Profil vzniká Uživateli v případě úspěšně provedené Registrace na Serveru a obsahuje všechny povinné parametry (např. uživatelské jméno, věk, místo, kde se chce seznamovat, apod.). Registrace může být dokončena až po obdržení a odsouhlasení potvrzovacího e-mailu (viz čl.II. odst.5). Uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet – pokud bude zjištěno porušení této podmínky, je Poskytovatel oprávněn Uživateli bez náhrady zrušit všechny jeho Uživatelské účty.
 2. REGISTRACE UŽIVATELE (VYTVOŘENÍ PROFILU)

  1. Registrace. Pro užívání Služeb Poskytovatele je nezbytné úspěšné provedení Registrace Uživatele. I v případě, že kterákoli Služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se užívání Služby těmito Podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
  2. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Serveru. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 15 let plně způsobilá k právním úkonům.
  3. Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označeny za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a užívat Služby Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje, s výjimkou e-mailové adresy a uživatelského jména, může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. IV. níže.

   Povinnými osobními údaji jsou:

   • Uživatelské jméno tvořené unikátní textovou kombinací čísel a písmen, dle volby Uživatele – Uživatelské jméno musí splňovat veškeré povinnosti stanovené těmito Podmínkami pro obsah textu Uživatelského účtu a zároveň nesmí obsahovat vulgární výrazy či slova jako „admin“ apod.
   • Datum a rok narození
   • Kontaktní e-mail (nelze jej pro registraci užít opakovaně, slouží pouze pro Registraci, nebude nikde zveřejňován)
   • Lokalita- oblast/místo, kde chce Uživatel hledat partnera,
   • Heslo Uživatele pro přístup do Profilu – tvořené kombinací písmen a číslic, dle volby Uživatele.

   Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

  4. Souhlas s Podmínkami. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami a vyslovit s nimi souhlas. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s uživatelskými podmínkami Jiskření.cz“, které je umístěno v registračním formuláři.
  5. Pro dokončení úspěšné Registrace je Uživateli zaslán na jím zadaný kontaktní e-mail (s jehož zasláním provedením Registrace Uživatel souhlasí) potvrzovací e-mail za účelem ověření, že Uživatel je vlastníkem uvedené e-mailové adresy. Registrace se považuje za ukončenou okamžikem potvrzení přijetí potvrzovacího e-mailu.
  6. Registrace je bezplatná. V případě využívání dalších Služeb – psaní zpráv, aktivní využívání všech služeb seznamky popř. dalších seznamovacích produktů - je však již tato činnost Poskytovatelem zpoplatněna. Vymezení placených Služeb, jejich cena a časová omezenost využívání zaplacených Služeb je Poskytovatelem stanovena ceníkem, jenž je uživateli přístupný v jeho profilu.
  7. Cenu Služeb stanovených a vybraných Uživatelem, uhradí Uživatel buď zasláním Premium SMS, platební či kreditní kartou nebo převodem na účet.
  8. Využívání zaplacených Služeb je časově omezeno (viz ceník). Pro další aktivní využívání placených Služeb po uplynutí období uvedeného v předchozí větě je nutné, aby Uživatel zaplatil další Premium SMS, dle informace, kterou obdržel od Poskytovatele v dostatečné lhůtě před uplynutím časového omezení.
  9. Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, těmito Podmínkami a VSP, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí Registrace (tj. navštívením a shlédnutím Serveru).
  10. Uživatelský účet. Úspěšným dokončením Registrace je Uživateli založen na Serveru Uživatelský účet (Profil), prostřednictvím nějž a hesla Uživatele pro přístup do Profilu se Uživatel přihlašuje, prezentuje, inzeruje svou osobu v rámci internetové seznamky - za účelem seznámení.

   Uživatelský účet – Profil slouží především k seznámení, proto jeho obsahem zejména nesmí být:

   • texty, které jsou v rozporu s právními předpisy České republiky
   • texty vykazující znaky podvodného jednání Uživatele
   • komerční a reklamní sdělení, včetně nabídek práce apod.
   • vulgární, nebo sexuálně laděné texty
   • erotické nebo pornografické fotografie či jen na tyto fotografie odkazovat
   • autorská díla bez výslovného souhlasu autora
   • urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilií, zoofilií, xenofobiií a rasismem
   • texty, tak aby uživatelský účet byl zaměnitelný s Uživatelským účtem jiného Uživatele
  11. Profilová fotografie. Profilová fotografie Uživatele, která zobrazuje aktuální vzhled Uživatele. Uživatel prohlašuje, že jím do Uživatelského profilu umístěná profilová fotografie odpovídá skutečnosti, a disponuje veškerými autorskými právy k této fotografii, především právem, tuto fotografii volně zveřejnit.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI

  1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:
   • je ke dni registrace plně způsobilý k právním úkonům, a že je starší 15 let,
   • veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   • se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami a podmínkami VSP, a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
   • je autorem veškerých autorských děl, které na Server umístil, případně prohlašuje, že je oprávněn s nimi volně disponovat,
   • si je vědom skutečnosti, že v případě porušení těchto Podmínek či VSP je Poskytovatel oprávněn jeho Uživatelský účet bez náhrady zrušit, zrušit Registraci, či smazat jakýkoliv obsah či údaj, který na Server umístil, zakázat přístup na Server a jeho využívání a to i bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení i bez předchozího upozornění.
  2. Obecné závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zejména zavazuje, že:
   • bude používat Služby a Server pouze k účelu, k němuž jsou určeny, tedy k účelu seznámení,
   • nebude užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami a VSP,
   • v rámci Serveru si nezaloží více jak jeden Uživatelský účet - Profil,
   • zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě (Uživatel si je vědom, že v případě poskytnutí těchto údajů nese plnou odpovědnost za škodu, která tímto případným zneužitím údajů vznikla),
   • pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
   • nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání - či jednání, které by bylo v rozporu s platnými zákony České republiky,
   • nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo poskytování Služby či samotnou funkčnost Serveru (nebo jakékoliv sítě a servery provozované Poskytovatelem – Propojené osoby),
   • nebude používat Služby Serveru ke komerčním účelům, bez souhlasu Poskytovatele,
   • nebude zakládat, potvrzovat Uživatelský účet – Profil třetím osobám nebo neumožní jiným neregistrovaným osobám vystupovat prostřednictvím Serveru (např.: psát vzkazy),
   • nebude aktivně a záměrně získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele i služeb a produktů třetích osob,
   • nebude užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných emailů (tzv. spamů, hoaxů atd.), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu,
   • nebude vyvolávat dojem, že Uživatelem Služby je jiná fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
   • nebude Server používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet,
   • nebude upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat nebo prodávat jakékoliv informace, produkty Služby získané prostřednictvím Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.
  3. Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:
   • kdykoli dle svého uvážení (a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele) pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu Uživatele,
   • kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,
   • kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet – Profil Uživatele.
  4. Sankce
   • V případě, že Uživatel užívá Server či kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel v souladu s čl. III odst.3 Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených těmito Podmínkami a VSP může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.
  5. Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu (tj. nenavštíví emailovou schránku, nepřihlásí se apod.) po dobu delší než 12 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet – Profil i bez souhlasu Uživatele.
  6. Garance spokojenosti. Poskytovatel uděluje uživatelům garanci spokojenosti. V případě, že uživatel nebude se svým placeným členstvím spokojen, splní podmínky, které jej kvalifikují k využití této garance a tuto skutečnost oznámí Poskytovateli v následujících 7 dnech od skončení placeného členství na emailovou adresu [email protected], budou mu Poskytovatelm vráceny peníze za poslední období, které si uživatel zaplatil nebo bude uživateli prodlouženo placené členství zdarma. Podmínky, které uživatele kvalifikují k využití garance jsou: zaplacení alespoň tříměsíčního tarifu, udržování kompletně vyplněného profilu po celou dobu placeného členství, nahrání alespoň třech kvalitních fotografií, na kterých je dobře vidět uživatelův obličej a které uživatele zachycují v reprezentativní podobě, oslovení formou textové zprávy alespoň jednoho potenciálního protějšku týdně a to pomocí vzkazů, které budou mít v sobě vždy alespoň dvě věty a které reflektují, že si uživatel profil oslovovaného uživatele přečetl a má upřímný zájem se seznámit, a odpoví alespoň na 50% oslovení, které sám obdržel. Poskytovatel má 14 kalendářních dní na posouzení této žádosti. Ve zvláštních případech je Poskytovatel oprávněn poskytnout tuto garanci i uživatelům, kteří se k využití této garance nekvalifikují.
 4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ

  1. Provedením registrace, na internetové stránce www.jiskreni.cz pomocí registračního formuláře je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Uživatele. Poskytovatel se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
  2. Poskytnuté osobní údaje může Poskytovatel využít nad rámec zřízení Uživatelského účtu - Profilu na internetové stránce www.jiskreni.cz a nad rámec zpracování nutného vytvoření a funkčnost Uživatelského účtu jen za podmínek uvedených níže. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě uvedl či které byly o něm získány v rámci Registrace, byly zpracovány provozovatelem internetových stránek společností Jiskření.cz, s.r.o., jejíž údaje jsou uvedeny v čl. I. těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.
  3. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám provozujícím Propojené servery a je srozuměn s jejich využitím těmito Propojenými servery.
 5. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

  1. Reklama v rámci Služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Serveru mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“).
  2. Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na jím při Registraci (nebo její změně) uvedenou emailovou adresu obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách třetích osob.
 6. ODPOVĚDNOST

  1. Vyloučení záruk. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, obsahu Serveru Poskytovatele a obsahu třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat.
  2. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Uživatelských stránek ani za obsah příspěvků Uživatele.
  3. Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
 7. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

  1. Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů, který neprovedl Registraci je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a VSP a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek a VSP nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli a umožní mu se s těmito změnami seznámit.
  2. Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem zveřejnění těchto podmínek na Serveru. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.
  3. Poskytovatel je oprávněn i bez souhlasu Uživatele a bez předchozího oznámení Služby Serveru upravovat nebo inovovat.
  4. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), emailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu [email protected] a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci).
  5. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Serveru (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla +420 225 378 100 a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).
  6. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014.